wejdź na www.przemyslawpufal.pl

Posts tagged ‘wycieczka’

Prawa korzystającego z usług biur podróży

Jak egzekwować prawa turysty? Dowiedz się więcej>>>

Usługi turystyczne – usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.

Organizowanie imprez turystycznych – przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych.

Organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną.

Pośrednik turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem

umów o świadczenie usług turystycznych. ■ Agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Przewodnik turystyczny – osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielająca o nich informacji.

Pilot wycieczek – osoba towarzysząca, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawująca opiekę nad nimi i czuwająca nad sposobem wykonania na ich rzecz usług.

Usługi hotelarskie – krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Turysta – osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.

Odwiedzający – osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości, oraz niekorzystająca z noclegu.

Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 Podobny wpis: jakie prawa ma turysta

 

 

<<<KLIKNIJ TUTAJ I ODBIERZ PREZENTY>>>

Reklamy

Jakie prawa ma turysta

 Prawa turysty i jak je egzekwować.Dowiedz się więcej>>>

Jak zadbać o udany wyjazd – turysto – nie jesteś bezbronny

Organizatorzy wyjazdów turystycznych, przewoźnicy i hotelarze nie mogą dyktować klientom swoich warunków dowolnie, ograniczając ich prawa, a sobie obowiązki. Przepisy mówią o tym wyraźnie.

Ci pierwsi ponoszą odpowiedzialność za wykonanie oferowanych usług, drudzy zaś mają pełne prawo to wyegzekwować, nawet dochodząc odszkodowania za straty będące skutkiem niezgodnych z umową świadczeń bądź ich braku. Konsument nie jest bezbronny, aczkolwiek walka o swoje czasami wymaga sporo zachodu i cierpliwości.

Szczególnie po nieudanej podróży. Czy można o udany wypoczynek zadbać wcześniej, przed wyjazdem? Można, a nawet trzeba.

Jeśli coś nam się nie spodoba w proponowanej ofercie, a potem w przedstawianej umowie, nie można tego puścić płazem – trzeba sprawę wyjaśnić, żądać zmiany warunków, a gdy spotkamy opór, zrezygnować z usług i szukać ich gdzie indziej. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko zmarnowania pieniędzy na podróż, którą potem będziemy źle wspominać, nawet mimo bezspornego prawa do reklamacji.

Przed zawarciem umowy

Ochrona klientów biur podróży opiera się na dwóch filarach prawnych – ustawie o usługach turystycznych i kodeksie cywilnym. Na oba te akty można się powoływać, po pierwsze, podczas negocjowania warunków wyjazdu turystycznego, po drugie – gdy przyjdzie egzekwować odpowiedzialność jego organizatora za to, że umowy nie dotrzymał i to niezależnie od tego, czy dana oferta to zwykła oferta czy też promocyjna, specjalna, last minute itd.

 Posobny wpis: prawa korzystającego z biur podróży

 

 

 

<<<KLIKNIJ TUTAJ I ODBIERZ PREZENTY>>>

Reklamacja wycieczki, czyli jak złożyć reklamację w biurze podróży

Wszystko o składaniu reklamacji w biurze podróży i prawach turysty znajdziesz w publikacji Krzysztofa Wilka

„Jak złożyć reklamację w biurze podróży”>>>

Treść reklamacji

Ustawa o usługach turystycznych wskazuje, że reklamacja powinna zawierać wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie żądania. Bardzo często spotykanym zjawiskiem jest składanie przez turystów reklamacji zawierających jedynie pierwszy ze wskazanych elementów.

Jak już wspomniałem, klienci bardzo często zapominają o tym, pozostawiając or­ganizatorowi turystyki inicjatywę w zakresie oszacowania roszczenia. Jest to błąd chociażby z tej przyczyny, że biuro podróży jest w naturalny sposób zainteresowane takim rozwiązaniem sporu, aby ponieść jak najmniejsze koszty. Istnieje również ryzyko, że pismo niezawierające konkretnego żądania nie zostanie potraktowane jako reklamacja ze względu na brak jej istotnego elementu. Takie twierdzenie organizatora może zostać obalone, ale nie ma chyba wątpliwości, że polubow­nemu dochodzeniu roszczeń nie będzie sprzyjał dodatkowy spór o kwalifikację wniesionego dokumentu.

Termin złożenia reklamacji

Pozornie proste zagadnienie terminu odpowiedniego do złożenia reklamacji często przewija się w pytaniach klientów biur podróży. Choć ustawa o usługach turystycznych jasno wskazuje, w jakim okresie stosowne pismo powinno trafić do organizatora, to jednak nie definiuje, jak taki termin obliczyć. Należy się w tym przypadku odwołać do Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Zgodnie z art. 16b ust. 3 ustawy o usługach turystycznych niezależnie od zawia­domienia zgłoszonego w trakcie imprezy turystycznej klient może złożyć orga­nizatorowi turystyki reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Zgodnie omówionym już zagadnieniem formy składanej reklamacji powinniśmy bez niepotrzebnej zwłoki wysłać pismo pocztą, aby mieć pewność, że zdąży dotrzeć do biura podróży przed upływem terminu. Jeżeli jest już późno, zawsze lepiej z ostrożności wnieść reklamację osobiście, aby rozpoczę­cia postępowania reklamacyjnego nie uzależniać od szybkości działania urzędów pocztowych.

Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami, zwiększysz szanse na złożenie reklamacji (jej wzór – w załączniku nr 1), która przyniesie pożądaną reakcję, a je­żeli tak się nie stanie, to stworzysz warunki dla dalszych działań, które będą mogli podjąć za Ciebie prawnicy.

Wpis na podobny temat>>>

 

 

<<<KLIKNIJ TUTAJ I ODBIERZ PREZENTY>>>

Jak złożyć reklamację w biurze podróży

Fragment publikacji Krzysztofa Wilka „Jak złożyć reklamację w biurze podróży”:

„Niniejszy poradnik to pigułka wiedzy potrzebnej klientowi biura podróży, aby do­chodzić swoich praw w polubownym trybie reklamacyjnym względem organizatora turystyki. Przedstawiłem tu poszczególne działania, jakie turysta musi podjąć, aby w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez biuro mógł odpowiednio sformułować swoje zarzuty wraz z dowodami na ich poparcie oraz przedstawić konkretne żądania. Ten poradnik nie jest przeznaczony dla „pieniaczy” i „naciąga­czy”, których nie brakuje wśród konsumentów, ponieważ nie przedstawiam w nim sposobów na wyłudzenie pieniędzy od biura podróży. Prezentuję natomiast sposób dochodzenia roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym, które nie generuje kosztów (jak chociażby proces sądowy), a przy umiejętnym przeprowadzeniu może skutkować pozytywnym rozstrzygnięciem.

Treść reklamacji

Ustawa o usługach turystycznych wskazuje, że reklamacja powinna zawierać wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie żądania. Bardzo często spotykanym zjawiskiem jest składanie przez turystów reklamacji zawierających jedynie pierwszy ze wskazanych elementów.

Jak już wspomniałem, klienci bardzo często zapominają o tym, pozostawiając or­ganizatorowi turystyki inicjatywę w zakresie oszacowania roszczenia. Jest to błąd chociażby z tej przyczyny, że biuro podróży jest w naturalny sposób zainteresowane takim rozwiązaniem sporu, aby ponieść jak najmniejsze koszty. Istnieje również ryzyko, że pismo niezawierające konkretnego żądania nie zostanie potraktowane jako reklamacja ze względu na brak jej istotnego elementu. Takie twierdzenie organizatora może zostać obalone, ale nie ma chyba wątpliwości, że polubow­nemu dochodzeniu roszczeń nie będzie sprzyjał dodatkowy spór o kwalifikację wniesionego dokumentu.

 Termin złożenia reklamacji

Pozornie proste zagadnienie terminu odpowiedniego do złożenia reklamacji często przewija się w pytaniach klientów biur podróży. Choć ustawa o usługach turystycznych jasno wskazuje, w jakim okresie stosowne pismo powinno trafić do organizatora, to jednak nie definiuje, jak taki termin obliczyć. Należy się w tym przypadku odwołać do Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Zgodnie z art. 16b ust. 3 ustawy o usługach turystycznych niezależnie od zawia­domienia zgłoszonego w trakcie imprezy turystycznej klient może złożyć orga­nizatorowi turystyki reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Zgodnie omówionym już zagadnieniem formy składanej reklamacji powinniśmy bez niepotrzebnej zwłoki wysłać pismo pocztą, aby mieć pewność, że zdąży dotrzeć do biura podróży przed upływem terminu. Jeżeli jest już późno, zawsze lepiej z ostrożności wnieść reklamację osobiście, aby rozpoczę­cia postępowania reklamacyjnego nie uzależniać od szybkości działania urzędów pocztowych.

 Podsumowanie

Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami, zwiększysz szanse na złożenie reklamacji (jej wzór – w załączniku nr 1), która przyniesie pożądaną reakcję, a je­żeli tak się nie stanie, to stworzysz warunki dla dalszych działań, które będą mogli podjąć za Ciebie prawnicy.

Celem tego poradnika było zmaksymalizowanie szans na pozytywne rozstrzy­gnięcie w polubownym postępowaniu i dochowanie formalności niezbędnych dla rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Pomimo powszechnej opinii, jaka panuje w naszym kraju, iż konsumenci mają zbyt rozbudowane prawa i przedsię­biorcy muszą się przed nimi bronić, pozycja klienta w sporze z biurem podróży jest w gruncie rzeczy bardzo słaba. Wiele przepisów gwarantujących ochronę klienta nie jest na co dzień respektowanych, a dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym zależy często od dobrej woli i uznania pracownika firmy, który rozpatruje reklamację. Droga sądowa jest długa i kosztowna, przez co w dużym stopniu niedostępna. Postępowanie krok po kroku zgodnie z przepisami zwiększa szanse, ale nie stanowi leku na istniejący stan prawny i faktyczny.

Życzę powodzenia w spokojnym i kulturalnym dochodzeniu roszczeń.”

Zamów pełną wersję eBooka „Jak złożyć reklamację w biurze podróży”>>>

 Jak zadbać o udany wyjazd – obowiązki biur podróży i prawa turysty>>>

 

 

 

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

Jak zadbać o udany wyjazd – obowiązki biur podróży i prawa turysty

Iwona Jackowska  Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz  – Jak zadbać o udany wyjazd – obowiązki biur podróży i prawa turysty

 Organizator turystyki, czyli ten, którego działalność polega na organizacji imprez turystycznych (wyjazdów pobytowych, wycieczek), odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.

Odpowiedzialności tej on nie ponosi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest spowodowane wyłącznie:

Jak zadbać o udany wyjazd.

Turysto, nie jesteś bezbronny

Organizatorzy wyjazdów turystycznych, przewoźnicy i hotelarze nie mogą dyktować klientom swoich warunków dowolnie, ograniczając ich prawa, a swoje obowiązki. Przepisy mówią o tym wyraźnie.

Ci pierwsi ponoszą odpowiedzialność za wykonanie oferowanych usług, drudzy zaś mają pełne prawo to wyegzekwować, nawet dochodząc odszkodowania za straty będące skutkiem niezgodnych z umową świadczeń bądź ich braku. Konsument nie jest bezbronny, aczkolwiek walka o swoje czasami wymaga sporo zachodu i cierpliwości.

Szczególnie po nieudanej podróży. Czy można o udany wypoczynek zadbać wcześniej, przed wyjazdem? Można, a nawet trzeba.

Jeśli coś nam się nie spodoba w proponowanej ofercie, a potem w przedstawianej umowie, nie można tego puścić płazem – trzeba sprawę wyjaśnić, żądać zmiany warunków, a gdy spotkamy opór, zrezygnować z usług i szukać ich gdzie indziej. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko zmarnowania pieniędzy na podróż, którą potem będziemy źle wspominać, nawet mimo bezspornego prawa do reklamacji.

Odpowiedzialność biura podróży

■ przez klienta (przez jego działanie lub zaniechanie wykonania pewnych czynności, np. gdy się spóźni i nie stawi na czas przed wyjazdem autokaru),

■ przez osoby trzecie (przez ich działanie lub zaniechanie), które nie uczestniczą w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeśli ich działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

■ przez siłę wyższą.

Te sytuacje jednak nie zwalniają organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Trzeba pamiętać, że wspomniana odpowiedzialność jest bezwzględna, nikt nie może tego zmienić. Nawet w umowie z klientem biuro podróży nie może jej wyłączyć lub ograniczyć. Ograniczenia są możliwe tylko wówczas, gdy określa to umowa międzynarodowa, którą Polska podpisała.

Prawo pozwala natomiast organizatorom turystyki zawierać umowy, w których ich finansowa odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej zostanie ograniczona do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Nie może to jednak dotyczyć szkód na osobie.

Na czym polegają nowe obowiązki

17 września 2010 r. weszła w życie ustawa z 29 kwietnia 2010 r., która znowelizowała ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Nowe przepisy nałożyły na biura podróży dodatkowe obowiązki, dzięki czemu zwiększyła się ochrona praw konsumentów. I tak zgodnie z nową ustawą organizator turystyki lub pośrednik turystyczny musi:

■ zawrzeć umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

■ zawrzeć umowę ubezpieczeniową na rzecz klientów,

■ przyjmować wpłaty klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje

usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju, i złożyć marszałkowi województwa

oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy.

■ składać marszałkowi województwa oryginały lub odpisy kolejnych umów (potwierdzone

przez podmioty, które je podpisały) w ciągu 14 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej umowy. Tego obowiązku nie mają tylko przedsiębiorcy, którzy zaprzestają prowadzenia działalności gospodarczej jako organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni, pod warunkiem że zawiadomią o tym marszałka województwa.

Od czego zależy wysokość gwarancji

Nowe wysokości minimalnych sum gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, które muszą wpłacić organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni w związku z wykonywaniem działalności, zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. nr 238, poz. 1584).

Wysokość wymaganej sumy zależy od rodzaju wykonywanej działalności.

W związku z tym działalność przedsiębiorców działających w branży turystycznej została podzielona na trzy grupy. Pierwsza obejmuje organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terenie państw pozaeuropejskich, niezależnie od środka transportu, oraz na terenie państw europejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego.

Druga grupa obejmuje organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terenie krajów mających lądową granicę z Polską. Przy czym w przypadku Federacji Rosyjskiej wliczać się będą jedynie imprezy organizowane w obrębie obwodu kaliningradzkiego. W tej grupie działalności znajduje się również organizowanie krajowych imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie krajowych usług turystycznych, w tym również imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej.

Trzecia grupa obejmuje działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw europejskich, z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego. Nie obejmuje jednak organizowania imprez na terenie krajów mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego.

Oprócz tego nie zalicza się do niej organizowania krajowych imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie krajowych usług turystycznych, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej.

Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zależy też od rocznych przychodów przedsiębiorcy  prowadzącego działalność w branży

Jak zadbać o udany wyjazd

Ważne! Zdarza się, że organizator turystyki lub pośrednik turystyczny świadczą różne rodzaje działalności, które się mieszczą w dwóch, a nawet w trzech opisanych wyżej grupach. Wtedy wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest określana na poziomie wyższej wartości procentowej lub kwotowej właściwej dla zabezpieczenia finansowego wykonywanej działalności.

 Iwona Jackowska  Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz  – Jak zadbać o udany wyjazd – obowiązki biur podróży i prawa turysty

Jak złożyć reklamację w biurze podróży>>>

 

 

 

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

Ubezpieczenia turystyczne

Nastał czas wakacyjnych wyjazdów, a ponieważ przezorny jest zawsze ubezpieczony, należy pamiętać o ubezpieczeniu dla turystów. Choroby, złamane kończyny na nartach, wypadki samochodowe, nie tylko to może spotkać turystę. Mogą jeszcze okraść dom, można zgubić bagaż albo kogoś pobić…

Nie chcę sprawiać wrażenia, że tylko straszę, ale warto pomyśleć przed wyjazdem w świat o zabezpieczeniu siebie, rodziny i majątku.

Na rynku można znaleźć różne oferty. Można ubezpieczyć nurkowanie, zdrowie, koszty leczenia, akcje ratownicze, nieszczęśliwe wypadki, mieszkanie, i wypadki komunikacyjne w jednym pakiecie.

Inne polisy gwarantują pokrycie kosztów leczenia poniesionych za granicą. Ubezpieczyć się możesz w każdej chwili i miejscu bez dodatkowych formalności i dokumentów, płacąc kartą kredytową i to nawet jeśli jesteś już za granicą. Razem z ubezpieczeniem otrzymasz pakiet usług ASSISTANCE.

Można również ubezpieczyć zarówno wyjazd prywatny jak i służbowy. Ubezpieczenie oferowane jest w trzech wariantach umożliwiających dopasowanie zakresu ochrony do potrzeb Ubezpieczającego.

Wariant Podstawowy:
  Ubezpieczenie kosztów leczenia
  Ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
  Ubezpieczenie Assistance

Wariant Standardowy:
  Ubezpieczenie kosztów leczenia
  Ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
  Ubezpieczenie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej
  Ubezpieczenie Assistance

Zakres ubezpieczenia zawartego w wariancie standardowym może być rozszerzony o:
  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Wariant Luksusowy:
  Ubezpieczenie kosztów leczenia
  Ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
  Ubezpieczenie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej
  Ubezpieczenie Assistance

Zakres ubezpieczenia zawartego w wariancie luksusowym może być rozszerzony o:
  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  Ubezpieczenie kosztów ratownictwa lub poszukiwania w celu ratowania zdrowia i życia Ubezpieczonego,
   który uległ nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi.
  Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jak zwykle przed podjęciem decyzji zachęcam do porównywania ofert!>>> 

 

 

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

 

 

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: