wejdź na www.przemyslawpufal.pl

Posts tagged ‘towarzystwo funduszy inwestycynych’

Fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny – jest to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki pieniężne w różnego rodzaju instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności od typu funduszu, większa część środków może być inwestowana w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe (bony skarbowe, bony komercyjne, obligacje Skarbu Państwa, lokaty bankowe).
Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty wielu uczestników tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje mające na celu osiąganie wyższych dochodów, niż na przykład lokata bankowa. Majątek funduszu inwestycyjnego lokowany jest na zasadzie dywersyfikacji ryzyka. Oznacza to  inwestowanie w tak szerokie spektrum różnych instrumentów finansowych, aby nawet spadek wartości jednego z nich w jak najmniejszym stopniu wpłynął na wartość całego portfela.

W Polsce jedynymi podmiotami uprawnionymi do zarządzania funduszami są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Są to spółki akcyjne, a ich właścicielami są z reguły duże, renomowane instytucje finansowe, jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy zagraniczne podmioty specjalizujące się w zarządzaniu inwestycjami. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zatrudniają doświadczonych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest zyskowne i bezpieczne inwestowanie środków funduszu zgodnie z zasadą ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Przed każdą decyzją o zakupie określonych papierów wartościowych dokonywana jest szczegółowa analiza opłacalności i bezpieczeństwa inwestycji.

Pieniądze wpłacane przez nas do funduszu przeliczane są na tzw. jednostki uczestnictwa. Nabywane są i umarzane na żądanie uczestnika funduszu, a w funduszu inwestycyjnym zamkniętym – certyfikat inwestycyjny, będący papierem wartościowym.

Podstawowe typy funduszy inwestycyjnych:

fundusze otwarte -. fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu)

fundusze zamknięte – fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa. fundusze statutowe –  będące spółką o zmiennym kapitale akcyjnym (np. amerykańskie mutual funds lub francuskie SICAV)

typy umowne –  fundusz jest wyodrębnioną masą majątkową (np. amerykańskie Unit Investment Trusts, francuskie FCP lub niemieckie Investmentfonds).

W Polsce Fundusze działają na podstawie  Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach Inwestycyjnych. Działanie funduszy jest nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG). Fundusze posiadają osobowość prawną. W praktyce nie mogą zbankrutować. Aktywa funduszy są wydzielone z TFI i przechowywane na rachunkach w banku depozytariuszu.  W dowolnej chwili można wycofać powierzone funduszowi pieniądze (inwestycja w fundusz na zasadach ogólnych nie wiąże się z umową terminową).

 Jednym z czynników wpływających na jakość Twojego życia jest poczucie bezpieczeństwa. Również finansowego, dlatego już dzisiaj zacznij o nie dbać…

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

Reklamy

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: